Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest spółka Centrum 24 Opieka sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem mailowym: [email protected]

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Opiekun/Opiekunka osób starszych, a także w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Centrum 24 Opieka sp. z o.o.

4.Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań rekrutacyjnych w odniesieniu do kandydatów.

5.Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

7.Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8.Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

9. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji, a w przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 3 lat.

10.Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.

11.Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. kontrahentom administratora zainteresowanym zawarciem umowy o świadczenie usług opiekuńczych oraz podwykonawcom.

12.Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.