Wyrażenia i zwroty pomocne w rozmowie na temat znajomości języka niemieckiego 😀

Wyrażenia i zwroty pomocne w rozmowie na temat znajomości języka niemieckiego 😀

Dziś przypominamy wyrażenia i zwroty pomocne w rozmowie na temat znajomości języka niemieckiego 😀

Znajomość języka obcego – Fremdsprachkenntnisse

Sprechen Sie Deutsch? – Czy mówi Pan/Pani po niemiecku?

Ja, ich spreche Deutsch. – Tak, mówię po niemiecku.

Ich spreche nur ein bisschen Deutsch. – Mówię tylko trochę po niemiecku.

Ja, ich spreche etwas DEUTSCH. – Tak, mówię trochę po niemiecku.

Ich kann mehr verstehen als sprechen. – Potrafię więcej zrozumieć niż powiedzieć.

Ich muss mein Deutsch üben. – Muszę ćwiczyć mój niemiecki.

Ich versuche Deutsch ze lernen. – Próbuję uczyć się niemieckiego.

Ich bin schwach in Deutsch, aber ich versteheviel. – Jestem słaby/słaba z niemieckiego, ale dużo rozumiem.

Ich nehme Deutschunterricht. – Biorę lekcje języka niemieckiego.

Mein Deutsch ist nicht sehr gut. – Mój niemiecki nie jest bardzo dobry.

Sie sprechen gut Deutsch. – Pan/Pani dobrze mówi po niemiecku.

Ich kann schon viel verstehen. – Potrafię już dużo zrozumieć.

Ich werde mein Deutsch schnell verbessern. – Szybko poprawię mój niemiecki.