Telewizja, Radio

Telewizja, Radio. – Fernsehen, Radio. Chciałby/ Chciałaby Pan/ Pani (teraz) pooglądać telewizję? – Möchten Sie (jetzt) fernsehen? Mam włączyć telewizor? – Soll ich den Fernseher anmachen? Który program (chce Pan/ Pani oglądać)? – Welches Programm (möchten Sie sehen)? Czy dobrze Pan/ Pani słyszy? – Hören Sie gut? Mam przyciszyć? – Soll ich leiser stellen? Mam…
Czytaj więcej

Zakłócenia snu

Schlafstörungen – Zakłócenia snu Ich kann nicht einschlafen. – Nie potrafię zasnąć. Das tut mir aber leid. Was wollen wir tun? – Przykro mi. Co możemy zrobić? Möchten Sie aufstehen? – Chce Pan wstać? Nein, ich bleibe liegen. – Nie, poleżę. Dann kann ich Ihnen etwas vorlesen. – Mogę Panu coś przeczytać. Ich habe eine…
Czytaj więcej

Gimnastyka zdrowotna

Krankengymnastik – Gimnastyka zdrowotna Wir haben heute einen Termin zur Gymnastik. – Dzisiaj mamy termin na zajęcia rehabilitacyjne (gimnastykę). Ich will nicht hin. Ich brauche das nicht. Ich habe genug Bewegung. – Nie chcę. Nie potrzebuję tego. Mam wystarczająco ruchu. Der Arzt hat das verordnet und es wird Ihnen nachher bestimmt besser gehen. – Lekarz…
Czytaj więcej

W przychodni lekarskiej

In der Praxis – W przychodni lekarskiej Guten Tag, ich begleite Herrn X. – Dzień dobry, jestem opiekunem Pana X. Guten Tag, haben Sie heute einen Termin? – Dzień dobry, czy ma Pan wyznaczony termin na dzisiaj? Nein. – Nie. Ja, um…Uhr. – Tak, o godzinie… Bitte nehmen Sie Platz im Wartezimmer / setzen Sie…
Czytaj więcej

Wizyta u lekarza

Arztbesuch – Wizyta u lekarza Versicherungskarte – Karta ubezpieczeniowa In Deutschland legt man bei jedem Arztbesuch die Versicherungskarte vor. W Niemczech przy każdej wizycie u lekarza należy przedłożyć kartę ubezpieczeniową. Wo ist Ihre Versicherungskarte? – Gdzie jest Pana karta ubezpieczeniowa? In der Schublade. – W szufladzie. Im Geldbeutel. – W portfelu. I meiner Tasche. –…
Czytaj więcej

Telefonowanie

Telefonieren – Telefonowanie Hat heute jemand angerufen? – Dzwonił ktoś dzisiaj? Bisher nicht. – Do tej pory nie. Ich möchte meine Tochter / meinen Sohn anrufen. – Chciałbym zadzwonić do mojej córki / mojego syna. Gerne, hier ist das Telefon. Ich wähle für Sie die Nummer. – Chętnie, tu jest telefon. Wybiorę numer. Guten Tag,…
Czytaj więcej

Przed zakupami

VOR DEM EINKAUF – PRZED ZAKUPAMI Ich muss einkaufen gehen. Möchten Sie mitkommen? – Muszę iśc na zakupy. Chce Pan pójść ze mną? Ja, gerne. – Tak, chętnie. Schön, dann machen wir einen gemeinsamen Ausflug daraus. – Pięknie, to zrobimy son=bie wspólnie małą wycieczkę. Ich möchte nicht mitgehen. – Nie chcę isć z Panią. Ich…
Czytaj więcej

Problemy seniorów

PROBLEME DER SENIOREN – PROBLEMY SENIORÓW Physische Probleme – Problemy Fizyczne Die Betreuung unserer Mutter / unseres Vaters ist besonders schwierig. – Opiekowanie się Naszą matką / Naszym ojcem jest szczególnie trudne. Meine Mutter / mein Vater kann sich nicht bewegen. – Moja matka / mój ojciec nie może się poruszać. Er / sie ist…
Czytaj więcej

Podawanie lekarstw

PODAWANIE LEKARSTW – MEDIKAMENTE GEBEN Tutaj są Pana/Pani lekarstwa. – Hier sind Ihre Medikamente. Doktor powiedział, że te tabletki są dobre. – Der Doktor sagt, dass die Tabletten gut sind. To jest bardzo ważne lekarstwo. – Die Medizin ist wichtig. To pomaga. – Das hilft. To powiedział lekarz i farmaceuta. – Der Arzt und der…
Czytaj więcej

Trudności w porozumiewaniu się

Trudności w porozumiewaniu się – Verständigungsschwierigkeiten Wie bitte? – Słucham? (dosł. Co, proszę?) Verstehen Sie mich? – Czy Pan/Pani mnie rozumie? Können Sie mich verstehen? – Czy Pan/Pani potrafi mnie zrozumieć? Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? – Czy Pan/Pani zrozumiał/a co powiedziałem/am? Verstehen Sie, was ich meine? – Czy Pan/Pani rozumie, co mam…
Czytaj więcej

Formy grzecznościowe

Formy grzecznościowe – Höflichkeitsformen Pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz. Dlatego warto opanować formy grzecznościowe. Każde spotkanie rozpoczyna się od powitania. Uścisk dłoni jest utożsamiany z pierwszym wrażeniem. Jego celem jest wykazanie zaufania. A przecież zależy nam na tym, aby osoba, która nas zatrudnia jako opiekuna swojego krewnego miała do nas jak największe zaufanie. Herzlich…
Czytaj więcej